foto1
Prezentacja badań oraz teoretyczna refleksja
foto1
Zgłoszenie udziału i przesłanie streszczeń: 30.05.2019
foto1
Przesłanie pełnych tekstów: 30.09.2019
foto1
mail: ptnss@awf.krakow.pl
foto1
Termin dokonania opłaty: 15.06.2019
Tel. +48 12 683 12 64
ptnss@awf.krakow.pl



Miejsce obrad

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie to jedna z najlepszych uczelni wychowania fizycznego w kraju.

Czytaj więcej

Kraków

Kraków to miasto położone nad największą rzeką Polski - Wisłą, w południowej części kraju. Do marca 1596 Kraków był siedzibą polskich królów.

Czytaj więcej

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Kontakt

Dane adresowe, łączność, adresy mailowe

Czytaj więcej

 zadanie finansowane
w ramach umowy
536./P-DUN/2019
ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

   

Zaproszenie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie

"Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność"

2-4 września 2019, AWF w Krakowie

Konferencja będzie spotkaniem naukowym przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się sportem i kulturą fizyczną. Odbędzie się ona pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie. Miejscem obrad będzie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Język konferencji: polski 

Założenia programowe i cel konferencji

Celem 9. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie jest prezentacja badań oraz teoretyczna refleksja nad kulturowymi i społecznymi uwarunkowaniami sportu i turystyki. Dążyć będziemy do ekspozycji i charakterystyki wartości społecznych i personalnych w tych wyróżnionych dziedzinach kultury fizycznej, a także do ukazania i opisu ich możliwych relacji, związków, uwarunkowań i barier w doświadczaniu i kształtowaniu jakości życia, autorytetów i etosów społecznych. Efektem debat będzie publikacja recenzowanej monografii naukowej. Tematyka konferencji skupiać się będzie na szerokim społecznym horyzoncie kultury fizycznej. Sproblematyzowane zostaną różne koncepcyjne ujęcia kultury fizycznej z zakresu socjologii, filozofii, historii i nauk o zarządzaniu, w kontekście zarówno tradycji jak i wyzwań współczesności w Polsce i świecie. Nauki społeczne o kulturze fizycznej dążą do umiejscowienia sportu, rekreacji i turystyki w szerszym aksjologicznym horyzoncie, tj. horyzoncie wartości stanowiących fundament etosów kulturowych, społecznych i narodowych. Wartości i etosy będą rozumiane jako nadrzędny egzystencjalny zwornik interdyscyplinarnych konfrontacji teoretycznych, badawczych i aplikacyjnych, których forum ma być planowana konferencja.

 

Dr hab. prof. AWF Maria Zowisło

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz

Prezes Polskiego Towarzystwa
Nauk Społecznych o Sporcie